Aktuálně

Ve čtvrtek slavíme Den bioenergetikyČesko slaví 29. října 2020 Den bioenergetiky. Od tohoto dne až do konce roku je spotřeba energie celého Česka symbolicky pokryta energií z biomasy jako je dřevní štěpka, palivové dříví, bioplyn nebo bioetanol. Bioenergetika by do roku 2030 měla vytvořit přes osm a půl tisíce nových pracovních míst, především v regionech, spočítali experti CZ Biom. Mají však obavy, že na peníze z připravovaných fondů na transformaci energetiky, zejména teplárenství, dosáhnou ve větší míře jen „vyvolení“ provozovatelé velkých elektráren a tepláren.
 
 
Den bioenergetiky
 
Letos slavíme den bioenergetiky už 29. října. Od tohoto dne až do konce roku je spotřeba energie celého Česka symbolicky pokryta energií z biomasy jako je dřevní štěpka, palivové dříví, bioplyn nebo bioetanol. Do Silvestra zbývá 64 dní, což představuje odhadovaný 18% podíl tohoto obnovitelného zdroje na letošní spotřebě energie v Česku. Je to o dva dny dříve než loni. Za nárůstem stojí zejména instalace menších biomasových zdrojů a rozšiřování rozvodů tepla stávajících zdrojů. [1]
 
Biomasa pomáhá nahrazovat staré uhelné kotelny nebo lokální kotle za moderní spalující pelety nebo štěpku, což výrazně snižuje znečištění ovzduší i produkci skleníkových plynů. Z důvodu nárůstu ceny povolenky na fosilní CO2 z uhlí přináši řadě tepláren biomasa výraznou úsporu, která se promítá v levnějším teplu pro domácnosti a podniky.
 
Bioplynové stanice snižují emise skleníkových plynů využíváním pestré škály zemědělských komodit a odpadů a často stojí za ekonomickým rozvojem venkovských regionů. Dokáží také dodávat biometan, který je nutný k dekarbonizaci dopravy a částečně také teplárenství.
 
„Rozvoj bioenergetiky vykazuje stabilní trend především v oblasti dodávky tepla. Nově dodává teplo například bioplynová stanice Žehuň do novostaveb rodinných domů v obci Choťovice, dále byla například realizována dodávka tepla i elektřiny z bioplynové stanice Chabičovice do hotelu a rodinných domů, které se nachází v obci Švachova Lhotka.”
 
“Velmi mě těší, že za rozvojem bioenergetiky stojí desítky malých projektů, které vznikají v blízkosti zdroje biomasy a daří se tak v regionech postupně nahrazovat fosilní paliva.” Uvedl Jan Habart, předseda CZ Biomu.
 
 
Příkladný projekt z ČR získal pozornost i v Evropě
 
V letošním roce byl jeden takový bioenergetický projekt v ČR navíc oceněn Olomouckým krajem za přínos v oblasti životního prostředí, konkrétně za dlouhodobý přínos k ochraně kvality ovzduší. Kraj ocenil ZD Haňovice, které v bioplynové stanici zpracovávají vlastní zemědělské komodity, jako je kejda produkovaná z chovu skotu i prasat a pícniny. Bioplynová stanice byla motorem rozvoje družstva a dnes zásobuje teplem areál farmy i s přidruženou výrobou a společně s elektřinou i rozlehlé skleníky s produkcí rajčat. Rostliny jsou navíc z 80 % zalévány dešťovou vodou, což se díky důmyslné manipulaci s dešťovkou daří i v suchých letech. Před realizací bioplynky pracovalo v zemědělském družstvu necelých 50 zaměstnanců a dnes díky provázanosti celé výroby bioenergie s vlastní rostlinnou a živočišnou produkcí, ale i přidruženou výrobou, je to již kolem 125 míst, které zastávají převážně obyvatelé z přilehlých obcí. ZD Haňovice nešetří životní prostředí jen výrobou obnovitelné a šetrné energie, ale i komplexním přístupem s využitím moderních technologií. Výměna starých motorů na bioplynce, precizní zemědělství, digestát nahrazující průmyslová hnojiva při hnojení půd, atd. tím vším snižuje emise amoniaku, metanu a CO2, které by z provozu a chovu jinak unikaly do ovzduší ve větší míře. Teplem z bioplynové stanice je kromě skleníků vytápěna i budova kulturního domu, kde sídlí obecní úřad, knihovna, kadeřnictví a několik spolků. Tento příklad se stal také symbolem, který reprezentuje naši zemi v rámci oslav Evropského dne bioenergetiky.
 
Rozvoj bioenergetiky přinese nová pracovní místa především v regionech
 
Přes osm a půl tisíce nových pracovních míst by mělo vzniknout a být zachováno v souvislosti s rozvojem bioenergetiky takovým tempem, jak ho do roku 2030 očekává CZ Biom a Komora OZE. Tedy do roku 2030 o polovinu méně spálené biomasy ve velkých teplárnách a elektrárnách a o třetinu více elektřiny z bioplynu, než plánuje Ministerstvo průmyslu a obchodu. [2] Potvrzuje se starší odhad asociací z oboru, že nejvíc pracovních míst dává bioenergetika v regionech díky svému propojení s lesnictvím, odpadovým hospodářstvím a zemědělstvím.
 
U tepláren, výtopen a bioplynových stanic má největší podíl na nových pracovních místech výroba a montáž technologie, např. ve stavebním průmyslu nebo ve strojírenství a výrobě elektrozařízení. Zhruba čtvrtinu pak představují pracovní místa spojená s provozem těchto zdrojů: přímá obsluha, odborný servis a výroba paliva. V případě malých biomasových kotlů, představuje nejvíce pracovních míst naopak výroba paliva a servis. Velkou výhodou pracovních míst v oblasti bioenergetiky je jejich stabilita i během krizí. Metodiku výpočtu připravili experti CZ Biom s využitím dat z výroby technologií a paliv.
 
 

 

Biomasové kotle

Biomasové teplárny a výtopny

Bioplynové stanice

Celkový součet

Jihočeský kraj

162

192

234

588

Jihomoravský kraj

300

356

433

1 089

Karlovarský kraj

74

88

107

269

Kraj Vysočina

128

152

185

466

Královéhradecký kraj

139

165

200

504

Liberecký kraj

112

133

161

405

Moravskoslezský kraj

302

359

436

1 097

Olomoucký kraj

159

189

229

577

Pardubický kraj

132

156

190

478

Plzeňský kraj

149

176

214

539

Středočeský kraj

349

414

503

1 265

Ústecký kraj

207

245

298

750

Zlínský kraj

147

174

211

532

Celkový součet

2 361

2 799

3 401

8 560

Tabulka: Počty nových pracovních míst v sektoru bioenergetiky
 
 
Ministerstva připravují rozdělení stamiliard
 
Energie z biomasy a bioplynu je stabilní, snadno regulovatelná a snadno skladovatelná. Pomocí biomasy lze zajistit energie na zimní období, kdy jí nedokáží v tak velké míře zajistit nepalivové zdroje. Biomasa bude patrně nejčastěji zvažovaným zdrojem, který bude nahrazovat končící výrobu energie v teplárnách a elektrárnách z uhlí. Jejich přechod plánuje Ministerstvo průmyslu a obchodu platit z nových evropských fondů, zejména Modernizačního fondu a Národního programu obnovy.
 
„Stát by měl podmínky fondů nastavit tak, aby stamiliardy korun byly rozděleny spravedlivě. Majitelé velkých elektráren a tepláren by byli radši, kdyby ty peníze připadly jim. My se ale domníváme, že stát by měl k Modernizačnímu fondu přistupovat nediskriminačně, aby dotace nebyly pouze pro vyvolené,“ uvedl Štěpán Chalupa, předseda Komory obnovitelných zdrojů energie, která spolu s asociací CZ Biom sektor zaštiťuje. Na financování transformace teplárenství by mohly jít ještě peníze z tzv. Fondu spravedlivé transformace a připravovaných operačních programů.
 
Malé uhelné zdroje jsou zatím nesprávně zvýhodněny
 
Podmínky pro rozvoj obnovitelných zdrojů jsou již dnes nastaveny výhodněji pro velké zdroje. Tam je uhlí zpoplatněno povolenkou EU ETS a přechod na obnovitelné zdroje zdroje přináší významnou úsporu, která může pokrýt část investice. Toto zpoplatnění uhlíku je zatím realizováno jen pro zdroje nad 20 MW. Proto vítáme probíhající diskusi o zdanění uhlíku u menších zdrojů. To by alespoň částečně podmínky narovnalo. 
 
Bioenergetika (energie získávaná z biomasy, bioplynu a biopaliv) se na celkové spotřebě obnovitelných energií podílí víc než z poloviny. Platí to o Česku i okolních státech. Vývoj ukazuje graf níže:
 
Kontakty
●      Jan Habart, předseda CZ Biom, habart@biom.cz, 603 273 672
●      Štěpán Chalupa, předseda Komory OZE, stepan.chalupa@komoraoze.cz, 603 420 387
●      Martin Mikeska, Média a komunikace, Komora OZE, martin.mikeska@komoraoze.cz, 603 780 670
 
Prameny:
[1] Kampaň Evropský den bioenergetiky (v orig. European Bioenergy Day) organizuje Bioenergy Europe, asociace sdružující evropský sektor bioenergetiky s cílem zvýšit povědomí o významu energie z biomasy pro snižování naší závislosti na fosilních palivech a udržitelný rozvoj našich zemí a regionů. CZ Biom je zástupcem českého sektorubioenergetiky v Bioenergy Europe. Podíl bioenergie na spotřebě energie, který určuje, kdy se Den bioenergetiky v té které zemi slaví, vychází z odhadů odborníků Bioenergy Europe pro letošní rok na základě historických údajů ze statistik Eurostat.
 
[2] Klimaticky neutrální Česko. Analýza návrhu Národního energeticko-klimatického plánu ČR (aktualizace); Komora OZE, květen 2020.

publikováno: 29.10.2020


Komora obnovitelných zdrojů energie

Komora obnovitelných zdrojů energie (Komora OZE) je česká asociace sdružující profesní asociace jednotlivých obnovitelných zdrojů včetně průmyslových výrobců technologií a vědeckých institucí. Podporuje využívání obnovitelných zdrojů energie, trvalé zvyšování jejich podílu na spotřebě energie v Česku a jejich udržitelný rozvoj. Sjednocuje a obhajuje zájmy členů. Šíří odborné informace a osvětu o využívání obnovitelných zdrojů energie.

The Chamber of Renewable Energy Sources (Komora obnovitelnych zdroju energie) is a Czech association incorporating all professional associations focused on different types of renewable energy, including manufacturers of technology and scientists. We support the sustainable increase of renewable energy consumption, unify and stand up for our members’ interests, and are dedicated to raising awareness about renewable energy. For further information please, contact Mr. Martin Mikeska, our public relations officer at martin.mikeska@komoraoze.cz or +420 603 780 670 (mobile).

Stanovy Komory OZE (ke stažení)
Loga OZE (ke stažení)

Členové Komory OZE

Zastupujeme jednotlivé profesní asociace obnovitelných zdrojů, ale i průmyslové podniky a výrobce technologií či univerzity. Členství v Komoře OZE Vám přinese nejčerstvější zprávy důležité pro Vaše podnikání. Spojením s námi posílíte svůj hlas při přípravě legislativy i dotačních programů. Pokud máte zájem dozvědět se víc, kontaktujte Martina MikeskuParneři a spolupracující organizace

Kontakty OZE

Štěpán Chalupa

předseda

+420 603 420 387

stepan.chalupa@komoraoze.cz

Martin Mikeska

vedoucí sekce Média a komunikace

+420 603 780 670

martin.mikeska@komoraoze.cz
Sekretariát
info@komoraoze.cz

Členové předsednictva

Štěpán Chalupa

Jan Habart

Aleš Hradecký

Václav Helebrant

Vladimír Zachoval