Komora obnovitelných zdrojů energie je dobrovolným profesním a zájmovým sdružením právnických osob, založeným dle § 20f a násl. zákona č.  40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 


Sdružení sleduje obecně prospěšné cíle v oblasti využívání obnovitelných zdrojů energie. K těmto patří zejména:

  1. a)Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie a trvalého zvyšování jejich podílu na spotřebě energií v ČR, jejich udržitelného rozvoje

  2. b)Sjednocování a obhajování zájmů členů sdružení, formulace společných stanovisek, společné vystupování vůči orgánům veřejné moci, připomínkování právních předpisů a připravovaných legislativních opatření, prosazování legislativních opatření v oblasti týkající se využití energie

  3. c)Šíření odborných informací a osvěty o využívání obnovitelných zdrojů energie, k tomuto účelu pořádání seminářů, konferencí a jiných obdobných setkání, publikace v periodikách, vydávání vlastních publikací nebo informačních materiálů, provozování vlastních webových stránek

  4. d)Spolupráce s dalšími subjekty, které podporují obdobné cíle v rámci České republiky i na mezinárodní úrovni.

Komora obnovitelných zdrojů energie

Komora obnovitelných zdrojů energie, Sněmovní 174/7, 118 00  Praha 1, IČ: 00753700

© 2012

Stanovisko k SEKKomora_OZE_files/Komora_OZE_k_SEK.pdf
Stanovy OZEKomora_OZE_files/Stanovy_OZE_1.pdf
Tisková zprávaKomora_OZE_files/Tiskova_zprava_OZE_1.pdf
Externí nákladyKomora_OZE_files/Externi_naklady.pdf

Členové Komory obnovitelných zdrojů energie