Aktuálně

Energie 21 - rozhovor

Topení slámou a senem sníží náklady.

Navzdory omezování veřejné podpory je využití zemědělské biomasy pro energetické účely stále aktuální. A nejde jen o výrobu bioplynu a motorových biopaliv. Pro zemědělce může být velmi přínosné i přímé vytápění zemědělských objektů senem nebo slámou. O vytápění zemědělských objektů biomasou jsme hovořili s Janem Habartem, předsedou CZ Biom – Českého sdružení pro biomasu. V rozhovoru popsal příležitost, jak mohou zemědělci tímto využitím biomasy ušetřit, ale také některé překážky.
 
Celý rozhovor zde
 

publikováno: 06.12.2014


SPOLEČNÁ TISKOVÁ ZPRÁVA

Obnovitelné zdroje 2.0: Pozitivní posun, ale vítr ostrouhal a domácnosti možná také. Vláda včera schválila novelu zákona o podporovaných zdrojích energie.

publikováno: 21.10.2014


Energie 21 - rozhovor

Obnovitelné zdroje budou brzy konkurenceschopné.

Na téma klimatické politiky Evropské unie jsme hovořili i s předsedou Komory obnovitelných zdrojů energie Štěpánem Chalupou.
 
Celý rozhovor zde

publikováno: 31.08.2014


Tisková zpráva Komory OZE

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ZAHAZUJE DALŠÍ ŠANCI NA MODERNIZACI ENERGETIKY A ZVÝŠENÍ ENERGETICKÉ BEZPEČNOSTI

Komora obnovitelných zdrojů energie (Komora OZE) nesouhlasí s předloženými návrhy novelizace energetického zákona a zákona o podporovaných zdrojích energie, ke kterým bylo možné do pátku předkládat připomínky. Navrhované změny jsou další ze zásadních restriktivních kroků vůči obnovitelným zdrojům energie v ČR. Podpora obnovitelných zdrojů je již fakticky zastavena. MPO však navrhuje podporu samovýroben elektřiny, která však bude v praxi nefunkční a čistější energii pro domácnosti pomůže pouze na papíře. Návrh také obsahuje retroaktivní ustanovení, které má zkrátit podporu současným provozovatelům např. bioplynových stanic nebo větrných elektráren. Novela v předložené podobě mimo jiné vážně ohrožuje vnímání ČR, jako lokality vhodné pro investice.
 

publikováno: 14.07.2014


Připomínky Komory OZE k novele zákona

Připomínky Komory OZE k návrhu novely Energetického zákona a Zákona o podporovaných zdrojích energie

Komora obnovitelných zdrojů energie má zásadní připomínky k předloženému návrhu novely Energetického zákona a Zákona o podporovaných zdrojích energie
 
Ministerstvo průmyslu a obchodu předloţilo návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, pod č.j. MPO 22094/14/32100/01000.
 
Předložený návrh zákona nemůžeme vnímat jinak, nežli jako další ze zásadních restriktivních kroků vůči obnovitelným zdrojům energie v ČR. V předložené podobě je návrh zákona mj. v rozporu se zákazem retroaktivity, když má být nově omezeno právo výrobce na podporu elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů u stávajících výroben. Návrh žádným způsobem nezajištuje další rozvoj využívání obnovitelných zdrojů v ČR. Návrhy neakceptují přirozený vývoj dostupných technologií ve světe, které zjevně míří k decentralizaci malé energetiky. V geopolitických podmínkách ČR je nezbytné sledovat vývoj ve světě a okolních zemích a včasně a citlivě upravovat legislativu tak, aby se podnikatelské subjekty v rámci ČR těchto rozvojových tendencí v přiměřené míře mohli aktivně účastnit. Opačný postup nezvratně vede k zaostávání ČR.
 

publikováno: 07.07.2014


Komora obnovitelných zdrojů energie

Komora obnovitelných zdrojů energie je dobrovolným profesním a zájmovým spolkem sdružujícím zejména oborové asociace jednotlivých obnovitelných zdrojů energie.

Spolek sleduje obecně prospěšné cíle v oblasti využívání obnovitelných zdrojů energie. K těmto patří zejména:

a)Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie a trvalého zvyšování jejich podílu na spotřebě energií v ČR, jejich udržitelného rozvoje

b)Sjednocování a obhajování zájmů členů sdružení, formulace společných stanovisek, společné vystupování vůči orgánům veřejné správy, připomínkování právních předpisů a připravovaných legislativních opatření, prosazování legislativních opatření v oblasti týkající se využití energie

c)Šíření odborných informací a osvěty o využívání obnovitelných zdrojů energie, k tomuto účelu pořádání seminářů, konferencí a jiných obdobných setkání, publikace v periodikách, vydávání vlastních publikací nebo informačních materiálů, provozování vlastních webových stránek

d)Spolupráce s dalšími subjekty, které podporují obdobné cíle v rámci České republiky i na mezinárodní úrovni.

Stanovy Komory OZE

Členové Komory OZEParneři a spolupracující organizace

Kontakty OZE

Štěpán Chalupa

předseda

+420 603 420 387

stepan.chalupa@komoraoze.cz

Jan Habart

místopředseda

+420 603 273 672

jan.habart@komoraoze.cz

Členové předsednictva

Jakub Halamíček

Václav Helebrant

Vladimír Zachoval

Vlastimil Myslil

Další kontakty

Martin Bursík

Senior advisor

+420 602 435 804

martin.bursik@komoraoze.cz

Jan Habart

vedoucí sekce Energie BIOM

Biomasa

habart@biom.cz

Michal Janeček

vedoucí sekce

Větrná energie

predseda@csve.cz

Vladimír Zachoval

vedoucí sekce Energie vody

Malé vodní elektrárny

zachoval@cechmve.cz

Václav Helebrant

vedoucí sekce

Tepelná čerpadla

helebrant@avtc.cz

Jakub Halamíček

Fotovoltaické elektrárny

Sluneční energie

halamicek@caft.cz

Adam Moravec

sekce Energie BIOM

Bioplyn

moravec@biom.cz

Pavel Kučera

Solární ohřev

Sluneční energie

tepelnysolar@komoraoze.cz

Tomáš Kulašiak

vedoucí sekce

Geotermální energie

geoterm@komoraoze.cz

Sekretariát

info@komoraoze.czMartin Mikeska

vedoucí sekce Média a komunikace

+420 603 780 670

martin.mikeska@komoraoze.cz